Disclaimer

Disclaimer voor www.stickbit.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.stickbit.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door de onderneming J.J.B. Personal Assistance. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van J.J.B. Personal Assistance is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij J.J.B. Personal Assistance.

Intelectueel eigendom van het product Stickbit

J.J.B. Personal Assistance heeft de Stickbit in eigen beheer ontwikkeld en het idee gedeponeerd bij BIOP in Luxemburg. De Stickbit is op dit moment slechts voor een beperkt aantal merken geschikt. Er is geen overleg geweest met de fabrikanten van deze merken en de Stickbit is ook niet getest door deze fabrikanten.  De Stickbit is wel ruim drie jaar lang getest in de praktijk bij een Nederlands bouw- en timmerbedrijf en er zijn tijdens deze testperiode geen nadelige effecten op de levensduur van zowel de machines als de accu’s aan het licht gekomen.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van J.J.B. Personal Assistance is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van deze website her te gebruiken. Het is ook niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van J.J.B. Personal Assistance de vorm en functie van de Stickbit te gebruiken voor eigen gewin of doeleinden. Het intellectueel eigendom van de Stickbit zelf berust ook bij J.J.B. Personal Assistance.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met J.J.B. Personal Assistance te mogen claimen of te veronderstellen.
J.J.B. Personal Assistance streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. J.J.B. Personal Assistance aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Geen garantie op juistheid van gebruik

Indien van toepassing:
Het gebruik van de Stickbit is geheel voor eigen risico. J.J.B. Personal Assistance neemt geen aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan de machine tijdens het gebruik van de Stickbit.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze producten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. J.J.B. Personal Assistance aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.stickbit.nl op deze pagina.